Tourist Yoshi

Tourist Yoshi

He's got a full itinerary.

Core

109

Copied to clipboard.