Geisha Yoshi

Who's that girl? No, it's Geisha Yoshi.