Haircut Yoshi

Haircut Yoshi

He's lighter and more aerodynamic.

Core

083

Copied to clipboard.